Referat af bestyrelsesmøde 26.10.2017

Referat – bestyrelsesmøde 26.10.2017

Hos Finn i nr. 69

Fremmødte: Christian, Tonie, Peter, Anni, Finn og Susanne (referent)

Afbud: Morten

1. Godkendelse af referater fra 16/8, 5/9, 12/9 og 26/9 – referaterne er godkendt.

2. Nyt fra udvalgene – orientering

2.1. Legepladsudvalget – Maxplay fjerner de faldmåtter, der er lagt for meget. Der er bestilt net til at lægge over sandkassen.

2.2. Skraldeudvalget – skraldeudvalget har hjulpet med at udarbejde årshjul for alle udvalg. Desuden er der udarbejdet ny skralderunde.

Intet nyt om storskraldsrum.

2.3. Områdeudvalget – drænarbejdet er færdiggjort. Ønsker om en løbende orientering fra Gottlieb (snerydning). Se referat fra områdeudv.                                                                                         Der er ønske at udskifte maskinparken.

2.4. Håndværkerudvalget – kontaktlisten bliver hængt op, den bliver også  omdelt personligt. Flemming, Thomas og Kent bliver oplært som                                                     superbrugere af Nilan-anlæg via DVKT

2.5. Festudvalget – ingen møder siden sidst – Halloween afholdes på tirsdag, den 31.10.2017.

2.6. Hjemmesiden – intet nyt

3. Sand i sandkassen, indkøbes nu eller til foråret – der indkøbes sand når nettet er opsat. Afdelingen køber også sandlegetøj.

4. Indkøb af galger til handicapskiltning og til nummerskiltning ved p-pladsen –  Bestyrelsen/afdelingen står for første indkøb af nummerskilt til Handicap parkering. Husnummer Til      p-pladsen bestilles i blå. P-forbudt til foran fællesskuret dog er af- og pålæsning tilladt.

5. Bestyrelsens fremtidige sammensætning – Susanne flytter og træder ud af bestyrelsen med virkning fra medio november 2017. Fratræder nu som næstformand og sekretær. Tonie         er valgt som næstformand og Finn er valgt som sekretær.

6. Kommunikationsstrategi – udvalg, Christian, Finn og Tonie. Der indkøbes aflåste opslagstavler til skraldeøer og fællesskuret (3 stk.). Profilfortællinger fra                                                      bestyrelsesmedlemmerne, Peter starter.

7.  Handleplan – gennemgang af opgaverne

8. Husdyrlisten skal opdateres, Finn skriver ud.

9. Fremtidige møder og årshjul – Christian skriver datoerne ind i kalender på kalendersiden.

10. Eventuelt – ved flere tilfælde af for varmt vand kontaktes Steen Westring. Beboerne skal ikke selv kommunikere med eksterne kontakter – der skal udskiftes visne træer.                          Hjertestartere pris m.v.

11. Punkter på dagsordenen, som er personfølsomme

Referat af afdelingsmøde 19.09.2017

Referat af afdelingsmøde Alberts Have

Tirsdag d. 19/9 2017 kl. 18:30 – Herstedlund Skoles kantine

Tilstede: 35/28 boliger, Sara fra KAB

Referent: Susanne fra bestyrelsen

Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent

Næstformanden bød velkommen. Christian fra bestyrelsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

 2.Valg af stemmeudvalg og referent

Referenter: Susanne fra bestyrelsen.

Stemmeudvalg: Liselotte nr. 30, Albina nr. 54 og Bettina nr. 65

 3.Nyt fra bestyrelsen

De seneste 6 måneder har vi arbejdet med gennemgang af afdelingen og aflevering fra entreprenør. Legepladsudvalget har fået både brugs- og byggetilladelse i hus og selve legepladserne forventes at stå færdige i uge 41., stor tak til jer der har ydet en stor indsats for det.

Også Skraldeudvalget har haft travlt, de er på trapperne med en løsning til storskraldsrum, og har allerede fået tilladelserne fra kommunen. Derudover i god dialog mht. placering i forhold til afhentning. Dog har der været ”mandefald” så nye medlemmer søges. Festudvalget er godt i gang med at planlægge Halloween, efter en vel overstået sommerfest. Men også her søges nye medlemmer. Håndværkerudvalget kører stille og roligt, de mangler et medlem fra gård 1 pga. fraflytning. De planlægger at få ”uddannet nogle superbrugere” til betjening af vores ventilationsanlæg. Områdeudvalget har henover sommeren forsøgt at få gang i en rotationsordning på græsslåning. De er ved at gøre klar til arbejdsdagen den 8. oktober. Endelig er der det meget lille hjemmesideudvalg, der pt. har travlt med at få hjemmeside til at fungere, og få lagt referater og andre vigtige dokumenter op på siden.

Bestyrelse n vil bruge den nærmeste fremtid på at evaluere, og bl. a. se hvor vi kan gøre mere af det gode vi allerede gør nu. Vi opfordrer alle udvalg til at gøre det samme. Derudover vil vi i bestyrelsen arbejde på at optimere nyhedsstrømmen, så vores arbejde bliver mere synlig og gennemsigtigt. Desuden gør vi klar til omstilling til nyt regnskabssystem.

4. Deltagelse i Udvalg og arbejdsdage

Her i Alberts Have siger vi ja til at deltage i udvalg og arbejdsdage, når vi flytter ind. Men det kunne se ud som om det er de samme få, der løfter opgaverne. Det at melde sig til et udvalg er ikke nok, du skal også deltage aktivt i udvalgets aktiviteter, f.eks. planlægning, møder o.s.v.  I bestyrelsen har vi overvejelser om hvad vi kan gøre for at få flere med. Foreløbig har vi besluttet at vi fra 1. januar 2018, vil registrere fremmøde både til udvalgsmøder (vha. modtagne referater) og arbejdsdage. Mht. arbejdsdage, så vær opmærksom på at du ikke automatisk er fritaget fra deltagelse blot fordi du er med i et udvalg, dette gælder også bestyrelsesmedlemmerne. Fremover vil du skulle både til- og framelde dig til arbejdsdagene, da dette vil lette arbejdet for områdeudvalgets planlægning for hvem der skal gøre hvad.

Næste arbejdsdag er den 8. oktober fra kl. 10.00-14.00, hvor vi skal gøre Alberts Have efterårs- og vinterklar. Bestyrelsen byder på frokost og drikke. Og udloder 2præmier til de fremmødte. Den 29. oktober vil der ligeledes være havedag, hvor vi får det sidste på plads.

5. Info om forholdene på P-pladsen

Der har været en del debat om parkering på p-pladsen, må man holde på i de afmærkede handicapbåse eller ikke, hvilke regler gælder, har vi for mange og hvem kender svaret? Efter en del skriverier frem og tilbage med kommunens Park- og Vejafdeling er vi i bestyrelsen IKKE blevet klogere. Og vi har derfor ikke løsningen. Dog opfordrer vi til at  brug den sunde fornuft, og at I bilister, så vidt muligt IKKE parkerer i en handicap afmærket bås, også selvom det betyder en længere tur fra bilen til hoveddøren.

6. Afstemning om vejbump på P-pladsen

Scandi Byg har givet tilbud om at genopsætte nye lovlige bump på p-pladsen – det stilles derfor til afstemning om dette ønskes?

Forslag om vejbump blev vedtaget. det blev samtidig vedtaget at der skal opsættes 3 stk.

7. Forslag om opsætning af blomsterkasser på sti og fortov, som fartdæmpere

Der var fremsat et forslag om at søge om at få opsat blomsterkasser ved indgang til gårdene fra P-pladsen, samt udvalgte steder på grusstien gennem bebyggelsen. Forslaget blev det op så vi først stemte om opsætning af blomsterkasser ved indgang til gårdene fra p-pladsen; Forslaget blev vedtaget.

Herefter blev der stemt om blomsterkasser placeret på grusstien.

Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af driftsbudget – gennemgang af det udsendte budgetforslag

Christian gennemgik det udsendte budget, og tilføjede de konsekvenser det fremsendte budgetændringsforslag ville betyde.

8.a Forslag til budgetforøgelse fra John Steen Nielsen AH 6 (vedlagt)

        John begrundede sit ændringsforslag med at så få deltager i aktiviteterne (græsslåning og arbejdsdage)

        Ændringsforslaget blev nedstemt med 56 stemmer imod og 1 stemte blankt.

     8.b Bestyrelsens budgetforslag (vedlagt)

      Bestyrelsens (og KABs) forslag betyder en lille huslejestigning, dette er begrundet i at vi som ny afdeling mangler noget opsparing til langtidsopsparingen   m.v.

      Budgetforslaget blev vedtaget med 52 stemmer for – 5 undlod at stemme

9. Status fra områdeudvalget ved Thomas Lollike Christensen/områdeudvalget

       Områdeudvalget efterlyser flere medlemmer, forslag til arbejdsdeling/opgaver ønskes pr. mail send til Thomas Lollike Christensen (t.lollike@gmail.com), snart står                             snerydningen for døren, så  friske personer er mere end velkomne.

10. Eventuelt

 Der blev spurgt til hvor langt KAB er nået med fællesklagen over gulvene? Sara følger op og melder ud. Stor utilfredshed med Aarhus Bolignet, som udbyder af internet m.v. Bestyrelsen har stoppet statusmøderne med dem og lover at være ude i god tid med indhentning af nye tilbud. (vi er bundet til Aarhus Bolignet i 3 år) – tidshorisont er sommeren 2018, da der med stor sansynlighed er opsigelsesvarsel på den nuværende aftale.

 

Bestyrelsen takker for fremmødet og den gode debat.

Referat af bestyrelsesmøde 26.09.2017

Referat – Bestyrelsesmøde hos Anni i nr. 36 – 26.09.2017

Fremmødte: Christian, Morten, Tonie, Peter,. Anni, Finn og Susanne (referent)

Afbud: ingen

 Velkommen – Finn Olsen nr. 69 er indtrådt i bestyrelsen, efter Allan Laumann er stoppet.

 1. Valg af ny næstformand –  Valgt blev Susanne Nielsen. Samtidig var der enighed om at sekretærposten indgår som en del af formand og næstformands opgaver.
 2. Udpegning af dirigent –  Da Christian nu er tiltrådt som formand, er der brug for en ny dirigent, udover Anni. Tonie meldte sig som ny dirigent og tilmelder sig førstkommende kursus.
 3. Deltagelse i kurser/ERFA-dage – Der opfordres til at alle, som minimum deltager i ”Ny i bestyrelsen” og ERFA i november. Derudover kan 2 melde sig til KAB-konferencen (tilmeldingsfrist 1. oktober).
 4. Status/opdatering på afdelingsmødet v/alle – AV-udstyr (bruger Peters), vi blev enige om at printe nogle eksemplarer af budgettet og dagsordenen til fremtidige afdelingsmøder, at vi fremover altid stemmer skriftligt, og at vi laver et slideshow, hvor der klart står hvad vi stemmer om. Ellers et godt møde hvor vi blev opmærksomme på nogle ting vi kan gøre bedre.
 5. Status/opdatering på Organisations Bestyrelsesmødet (OB) v/Christian – Sommerophold tilbydes til vores beboere, der kommer pjece. Et godt møde, hvor der blev skabt muligheder for et tættere samarbejde.
 6. Status af legeplads og indvielse v/Anni og Christian – Anni rykker i morgen – Legepladsudvalget inviterer til indvielse. Max 1 ½ time, vi inviterer: borgmesteren, Organisationsbestyrelsen, Hedemarkens bestyrelse og Tornegårdsvejs beboere. OG selvfølgelig alle Alberts Haves beboere. Eneste krav fra bestyrelsen er at der ikke bliver serveret nogen former for alkohol.
 7. Ny viden om vejbump – ansøgning v/Christian – Der skal ikke søges igen, arbejdet skal bare sættes igen – AKB Albertslund har allerede ansøgt tidligere. Peter bestiller bump hos Sara/KAB –  placeres ca. ved nr. 1, nr. 25 og nr. 53
 8. Kort status på bestilling af materiel v/Christian – nu skulle vi være registreret i de gængse forretninger, så det vil være nemt og hurtigt at bestille materialer til arbejdsdage m.v.
 9. Handleplan v/alle – (kopi af handleplan fremsendes søndag aften) – persondataloven, må vi offentliggøre hvem der møder – handleplanen er nu opdateret og vedlægges referatet.
 10. Fremtidige møder og årshjul v/alle – Dagsorden med indstilling (behandles/orienteres). 26/10, 23/11, 14/12, 18/1-18, 21/2, 21/3, 4/4, 26/4. Forårets afdelingsmøde er planlagt til: 7/5 afd. Møde – møderne skrives i årshjulet, som snarest omdeles til alle beboere.
 11. Oplæg til ny struktur og vision v/alle – mere gennemsigtighed. Vi mødes den 16/10, hvor vi arbejder med vores struktur og vision på flere områder, herunder f.eks. kommunikation.
 12. Dropbox til bestyrelsens arbejdsdokumenter v/alle – Vi vedtog at bruge Google drive
 13. Eventuelt – Dagsorden bliver fremover sendt ud i bedre tid.
 14. Punkter på dagsordenen, som er personfølsomme – dette punkt bliver sat på hver dagsorden, så vi sammen identificere hvilke punkter der skal holdes anonyme.

Referat af bestyrelsesmøde 16.08.2017

Referat – bestyrelsesmøde 16.08.2017

Hos Tonie nr. 69

Fremmødte: Anni, Allan, Christian, Peter, Tonie og Susanne (referent)

Afbud: Morten

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (26.06.17)– Godkendt

 

 

 • Nyt fra Formanden/andre (ikke udvalg)

 

 

2.1 Info om forsikringsforhold – Bestyrelsen godkender at vi får tegnet forsikringer, undersøger om vi kan beslutte dette eller om det skal på afdelingsmødet.

Legeplads + fraflytninger på 4 forskellige måder

 

 1. Sager til drøftelse og beslutning

3.1 Løbende sager/Gennemgang af opdateret opgaveliste 3.2 Status på udvalgene:

 1. Legepladsudvalg – Maxplay kan muligvis ikke levere begge legepladser, -lillelegepladsen monteres i uge 35-36 og storelegepladsen i uge 47-48. Legepladsudvalget tager et møde med Maxplay.
 2. Områdeudvalg – Referat fra områdeudvalget. Områdeudvalget ønsker at bestyrelsen påpeger uhensigtsmæssige deponeringer m.v. overfor den enkelte beboer. Adgang til Kabas – kvittering fra Thomas efterlyses.
 3. Skraldeudvalg – Se mail fra Morten – intet nyt han har rykket kommunen for svar.
 4. Festudvalg – Sommerfest indkaldelse på nuværende tidspunkt 15 tilmeldte 7 husstande.
 5. Håndværkerudvalg – intet nyt
 6. Nyt omkring hjemmesiden – intet nyt

 

2 Beboernes deltagelse i udvalgene og arbejdsopgaver – Alle skal deltage aktivt enten i udvalg eller arbejdsopgaver. Udvalgene skal registrere hvem der deltager.

3 Fra og indflytning, procedure – Tonie, Anni, Susanne og Christian

4 Dato for budgetmøde og markvandring (inden afdelingsmødet) – 5/9 kl. 18:30 Pergola og nr. 17

5 Dato og struktur for afdelingsmødet 19/9

 

 1. Sager til godkendelse
  1. Forretningsorden til godkendelse og underskrift – Godkendt
  2. Godkendelse af serviceaftale – Godkendt
  3. Godkendelse af tilbud/indkøb af område materiale – De skal holde sig til budgettet.

 

 1. Eventuelt
 2. Punkter til næste mødes dagsorden.

Dagsorden til afdelingsmøde den 19. september

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have:

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 18.30 -20.30 Sted: Herstedlund Skoles kantine

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Alberts Have. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg og referent
 3. Nyt fra bestyrelsen
 4. Deltagelse i udvalg og arbejdsdage
 5. Info om forholdene på P-pladsen
 6. Afstemning om vejbump på P-pladsen
 7. Forslag om opsætning af blomsterkasser på sti og fortov, som fartdæmpere
 8. Godkendelse af driftsbudget – gennemgang af det udsendte budgetforslag

7.a Forslag til budgetforøgelse fra John Steen Nielsen AH 6 (vedlagt)

7.b Bestyrelsens budgetforslag (vedlagt)

 1. Status fra områdeudvalget ved Thomas Lollike Christensen/områdeudvalget
 2. Eventuelt

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se dig til mødet.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

(bilag og dagsorden er udsendt til alle beboere via mail)

Referat af afdelingsmøde d. 2. maj

Til stede: 36 boliger, Referent: Sara M. Sjøholm, KAB

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent
Allan Laumann, formand, bød velkommen.
Christian Fries, kundechef, KAB blev valgt som dirigent. Christian præsenterede dagsordenen og konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent
Følgende blev valgt til stemmeudvalget:
Thomas Oppenlænder, Alberts Have nr. 52
Peter Alsted, Alberts Have nr.59
Liselotte Pedersen, Alberts Have nr. 30
Sara M. Sjøholm, kundekonsulent, KAB, blev valgt som referent.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Allan startede med at orientere om, at John Steen Nielsen har valgt alligevel ikke at genopstil-le til bestyrelsen – som angivet i dagsordenen, grundet helbredsmæssige problemer.
Allan gav en status på bestyrelsens arbejde herunder den løbende udskiftning i bestyrelsen samt den mødeaktivitet bestyrelsen har deltaget i, eks.: 12 bestyrelsesmøder, 4 afdelingsmøder, Deltagelse i repræsentantskabsmøder, Møder med KAB, Erfamøder.

Bestyrelsen har arbejdet med etablering af bestyrelsesudvalg. Der er etableret 5 udvalg hhv. Legepladsudvalg, Områdeudvalg, Håndværkerudvalg, Festudvalg samt Skraldeudvalg.

Legepladsudvalg: Udvalget har arbejdet med placering af samt indkøb af legeplads. Der er indkøbt en brugt legeplads, så der kan fås mere legeplads for pengene.

I forhold til legepladsudvalget orienterede Allan om, at Albertslund Kommune netop har orienteret om muligheden for at få en brugsret til det grønne område og derved mulighed for at placere en legeplads på dette areal på trods af tidligere afslag på denne placering.

Områdeudvalg: Områdeudvalget har indkøbt en række maskiner til afdelingen til at rydde sne, slå græs mv. Der er indkøbt for i alt 105.000 kr. Områdeudvalget har også udarbejdet en sneplan, som gælder for næste år. Den nuværende snerydningsaftale med et eksternt firma ophørte marts 2017.

For at sikre overblik over aktiviteter i afdelingen og sikre koordinering mellem de forskellige udvalg har områdeudvalget igangsat et arbejde med at udarbejde et årshjul – så alle ved hvornår der skal gøres de forskellige opgaver.

Håndværkerudvalg: Der er igangsat et arbejde i samarbejde med KAB i forhold til den fremadrettede varetagelse af opgaven med bestilling af håndværkere mv. i afdelingen.

Festudvalget: Festudvalget har stået for at arrangere julefest, fastelavn mm.

Skraldeudvalg: Skraldeudvalget har bl.a. haft fokus på korrekt sortering af affald, da dette ellers giver store ekstra udgifter til afdelingen. Afdelingen har fået et Smiley mærke i forhold til sortering af affald.

Arbejdet i udvalgene har været organiseret ved, at der har været et bestyrelsesmedlem tilknyttet hvert af udvalgene. Fremadrettet foreslås det, at der vælges en formand fra hvert af udvalgene til at koordinere med bestyrelsen. – ex. dialog med kommunen.

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over deltagelse i det fælles arbejde, der viser et generelt stort fremmøde, men at der er nogle der ikke deltager i arbejdet. Det blev præciseret, at alle har en forpligtigelse til at deltage, når man har valgt at bo i en almen bolig + afdeling. Der blev lagt op til en fortsat drøftelse i afdelingen omkring hvordan vi får flest mulige til at deltage og tage ejerskab.

Bestyrelsen kommunikerer pt. på mail eller via afdelingens hjemmeside. Endvidere blev foreslået at bestyrelsen fremadrettet også kan kommunikere via Facebook.

Allan afrundede med at fortælle at det første 1,5 år er gået godt, men at der også er opstået nogle samarbejdsproblemer i bestyrelsen.

Kommentarer:

Der var enkelte kommentarer til beretningen bl.a. fra Marie (AH14), der opfordrede til at komme med input og ideer til hjemmesiden. Samtidig blev givet en opfordring til at melde sig, hvis nogen var interesserede i at være med til at bestyre afdelingens hjemmeside og facebookgruppe.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab

Kristian præsenterede regnskabet, der viser et samlet overskud i alt 4.883.660 kr. Oveskuddet overføres til afdelingens henlæggelseskonto til uforudsete udgifter på byggeriet. Kristian orienterede om de forskellige poster, herunder sammenhængen mellem de faste udgifter som afdelingen har og de udgifter som afdelingen selv har indflydelse på.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af afdelingsmøde – enten regnskabsmøde eller budgetmøde, til foretagelse af valg til afdelingsbestyrelsen

På det stiftende afdelingsmøde i december 2015 besluttede afdelingen at afholde 2 årlige afdelingsmøder, hhv. et regnskabsmøde i foråret og et budgetmøde i efteråret. Når man vælger 2 årlige afdelingsmøder skal det også besluttes på hvilket af de to årlige møder der ønskes at fore-tage valg til afdelingsbestyrelsen.

Det blev besluttet at afholde eventuelle valg på regnskabsmødet i foråret.

6. Mistillidsvotum til næstformand rejst af flertal i bestyrelsen

Allan pointerede indledningsvist at punktet var fremsat af et flertal i bestyrelsen. Mistillids-votummet var fremsat grundet samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen.

Mistillidsvotummet blev sat til afstemning. Afstemningsspørgsmålet lød: Mistillidsvotum til at Betina ikke skal blive siddende i bestyrelsen.

Resultat af afstemning: Ja: 43 stemmer, Nej: 26 stemmer, Blankt: 3 stemmer

Som konsekvens af afstemningen træder Betina Nancy Reese ud af afdelingsbestyrelsen.

7. Indkomne forslag

7.1 Mistillidsvotum til Formand rejst af Betina Nancy Reese

Mistillidsvotummet blev sat til afstemning. Afstemningsspørgsmålet lød: Skal Allan Laumann udtræde af afdelingsbestyrelsen?

Resultat af afstemning: Ja: 24 stemmer, Nej: 42 stemmer, Blankt: 2 stemmer

Som konsekvens af afstemningen fortsætter Allan Laumann som formand for afdelingsbestyrelsen.

7.2 Forslag fra festudvalg om aktivitet i udvalgene

Med forslaget blev det foreslået, at der i festudvalget skal være mindst 8 aktive medlemmer og at man ikke kan sidde som passivt medlem af udvalget.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget.

7.3 Forslag om overdækkede cykelstativer

Der var en drøftelse af forslaget, og da der ikke var noget konkret forslag med tilhørende budget blev der stillet forslag om, at forslaget overdrages til områdeudvalget, der arbejder videre med det.

Der blev efterspurgt en tilkendegivelse af om der var opbakning til forslaget.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget.

7.4 Forslag om fælles klage/reklamation vedr. gulve

Der var en drøftelse af gulvenes kvalitet, herunder hvad minimumsniveauet for et gulvs kvalitet skal være. Christian Fries/KAB tilkendegav, at den enkelte beboer ikke kommer til at hæfte for almindelig slid og ælde, men afdelingen kan komme til at betale for en eventu-el udskiftning af gulve.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget. KAB arbejder videre med en fælles reklamationssag og Sara vender tilbage om den videre proces.

7.5 Forslag om fast belægning på grusstien

Forslagsstillerens motivation for forslaget var, at stien er svær at feje sne på og kan være glat at færdes på om vinteren.

Der var en række kommentarer til forslaget bl.a. at den nuværende belægning er pæn og at en ny belægning kan medføre at flere vil begynde at køre hurtigt på stien. Det blev pointe-ret at der valg af ny belægning er flere forhold man skal være opmærksom på eks. udseen-de, hastighed mv.

Resultat af afstemning: Der var opbakning til at der arbejdes videre med forslaget – og at der her tages hensyn til eventuelle forhold i lokalplan mm.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som følge af Betina Nancy Reeses udtræden af afdelingsbestyrelsen, jf. pkt. 6, skal der vælges 4, i stedet for 3, bestyrelsesmedlemmer. Af disse skal vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode og 1 medlem for en 1-årig periode.

Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen:

Anni Krogsbøll, Alberts Have 36, valgt for 2 år (genvalg)

Peter Alsted, Alberts Have nr. 59, valgt for 2 år

Tonie Jochumsen, Alberts Have nr. 69, valgt for 2 år

Morten S. Nielsen, Alberts Have nr. 13, valgt for 1 år

9. Valg af suppleanter

Følgende blev valgt som suppleanter:

Finn Olsen, Alberts Have nr. 69, valgt for 1 år

Pia Magnussen, Alberts Have nr. 58, valgt for 1 år

10. Eventuelt

Der var en række spørgsmål til konkrete sager, eks. tidshorisont for ekstra dræn mv. I forhold til ekstra dræning er der igangsat en proces med gartneren med henblik på kortlægning af muligheder og finansiering.

 

Håndværkerudvalget informerer

Håndværkerudvalget er behjælpelige med råd og vejledning, vedrørende kontakt til eksterne håndværkere, til udbedring af opståede fejl og svigt (både almindelige og akutte), som ikke hidrører under de enkelte lejemåls vedligeholdelsespligt.

Udvalget kan kontaktes, enten ved at kontakte et af de 2 udvalgsmedlemmer som er tilknyttet hver gård, ved at banke på hos den enkelte, eller ved at kontakte dem telefonisk.

For at forsøge at undgå unødige udgifter, er det kun medlemmer af håndværkerudvalget, i samråd med bestyrelsen, der kan rekvirere eksterne håndværkere. Rekvireres der håndværkere uden om ud-
valget, kan det enkelte lejemål blive pålagt udgiften.

Håndværkerudvalget består af følgende:

Gård 1:
Flemming nr. 7 , Telefon: 20 28 86 17

Jens nr. 22,  Telefon: 31 54 26 05

Gård 2:
Kenth nr. 32, Telefon: 21 49 76 64

Mikael nr. 43, Telefon: 21 43 45 04

Gård 3:
Thomas nr. 52, Telefon: 26 78 78 31

Peter nr. 59, Telefon 20 11 94 39

Arbejdsdag på fællesområderne!

Kære naboer i Alberts Have
Søndag. d. 28. maj kl. 12.00 – 15:00 er det atter tid til at mødes til fælles arbejdsdag.
Vi mødes ved fællesskuret ved gård 3, hvor vi fordeler opgaverne.
Medbring gerne lugejern, rive og/eller løvrive.
NB: Man kan også bidrage med kaffe/the og kage, hvis man ikke kan udføre fysisk arbejde.
Mange hilsner
Områdeudvalget.

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have

Bilag til pkt. 6
Indkaldelse til afdelingsmøde april 2017

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have:
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.30 -20.30 Sted: Herstedlund Skoles kantine

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Alberts Have.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

4. Godkendelse af regnskab

5. Valg af afdelingsmøde – enten regnskabsmøde eller budgetmøde, til foretagelse af valg til afdelingsbe-styrelsen

6. Mistillidsvotum til næstformand – Bilag vedlagt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.1. Efter tur afgår;

– Anni Krogsbøll (Anni modtager genvalg)

– John Steen Nielsen (John modtager genvalg)

– Nana Buttenschøn (Nana ønsker ikke at genopstille)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

9. Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

10. Eventuelt

Dine forslag

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du sende det på mail til bestyrelsen ab5002-6@kab-bolig.dk senest den 18.april 2017.

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Repræsentantskab

Alberts Have er repræsenteret med 1 valgt beboer i repræsentantskabet. Der kan vælges mellem alle afde-lingens myndige lejere. Interesserede kan sende en mail til bestyrelsen inden forårets afdelingsmøde, hvor der også er valg til bestyrelsen. Valg til repræsentantskabet sker på førstkommende konstituerende bestyrel-sesmøde.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Referat af afdelingsmøde Alberts Have d. 13/9 2016

Referat af afdelingsmøde Alberts Have Tirsdag d. 13/9 2016 kl. 18:30 –
Herstedlund Skoles kantine

Tilstede: 42/30 boliger, Sara og Christian fra KAB Referent: Susanne fra bestyrelsen Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Christian fra bestyrelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent Referenter: Susanne fra bestyrelsen. Stemmeudvalg: Nana nr. 43, Thomas nr. 52 og Tonie nr. 69

3. Nyt fra bestyrelsen
Nyt om haver og hegn, bestyrelsen har en igangværende dialog med Albertslund kommune, hvor vi går forsigtigt frem. Indtil videre er det blevet tilkendegivet at en udvidelse af terrassen i baghaverne er tilladt i flg. Lokalplanen. Og at opsætning af grønt trådhegn, i baghaverne indenfor hækken, og under hækkens højde ville kunne accepteres. Mht. opsætning af overdække i forhaven (til barnevogne mv.) Så SKAL der udarbejdes, og godkendes en helhedsplan, dvs. alle 72 lejemål opsætter samme overdækning. Vi arbejder på at få godkendt hegn om udsatte haver, f.eks. ud mod p-pladsen osv. Bestyrelsen har besluttet at gå haverunde for at følge op på om vores regler bliver overholdt. Vi indgår en dialog, med dem der ikke overholder den del af haveregulativet, der stadig er gældende. Bestyrelsen har bedt KAB om at undersøge om de opsatte vejbump er lovlige i forhold til Vejdirektoratets anvisninger. Vi afventer fortsat svar.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på vandlåse, så vandhanerne på vores fællesområder kan aflåses, for at forhindre misbrug. Valg til bestyrelsen foregår på afdelingsmødet i foråret. Der var efterfølgende nogen debat om især dialogen om haveregulativ/lokalplan, beboeren ønskede at vi tog spørgsmålet om det er tilladt at opsætte havelåge i baghaven. Desuden var der et stort ønske at få plantet hækplanter hele vejen om baghaverne.

4. Godkendelse af driftsbudget Sara gennemgik vores første driftsbudget, som efterfølgende blev vedtaget enstemmigt.

5. Forslag om permanent hegn for enden af p-pladsen AH 67 havde stillet forslaget for at undgå gennemkørsel, ønskes en permanent løsning. Dog har vi nu oplevet at knallertkørselen nu foregår på vores gennemgående grussti, og en lille pige var tæt på at blive kørt ned. Der skal derfor undersøges om vi kan opsætte chikaner på stien uden tilladelse fra kommunen. Eller om de skal godkendes (for at overholde lokalplanen). Områdeudvalget undersøger om græsområdet bag p-pladsen mod Tværstien hører til Alberts Have, dette blev enstemmigt vedtaget. Områdeudvalget og skraldeudvalget arbejder videre derudover videre med placeringen af miljøspot til storskrald og haveaffald, som skal placeres for enden af p-pladsen.

6. Eventuelt
Hvad kan man gøre med søen (regnvandsbassinet)? Mange gode forslag. Bestyrelsen tager kontakt KAB, for videre dialog mht. dybde og skråninger.

Flere har observeret katte i området, og der var en udbredt mistanke om at kattene alle bor i Alberts Have. Et flertal af beboerne har på et afdelingsmøde tidligere på året besluttet at katte holdes som inde-katte.

Bestyrelsen indskærper at husordenen (og husdyrtillægget) bliver overholdt. Fællesområderne er endnu ikke frigivet, der kan derfor ikke ændres på beplantningen af disse endnu. Der er i øjeblikket sået enggræs, dette anses af nogen som ukrudt. Senere på efteråret vil gartnerne udskifte de døde hækplanter og buske, både på fællesområderne og i de enkelte haver.

7. Affaldssortering
Skraldeudvalget/Agendacenteret Christian (bestyrelsen) kunne fortælle at det er muligt at vælge individuelt i forhold til hvilke sorteringscontainere man har brug for til at sortere restog madaffald. Agendacenteret anbefaler dog at man starter ud med standardstørrelse, og ser hvad behovet er. Skraldeudvalget havde inviteret Stine fra Agendacenteret, til at deltage på afdelingsmødet, for at fortælle om den nye affaldsordning, hvorfor og hvordan. Alle har nu modtaget containere, brochurer, klistermærker med billeder af sorteringsfraktionerne, en lille biospand, majsposer og kasse til farligt affald. Vognmandsfirmaet uddelte selv materialet. Bestyrelsen og skraldeudvalget overvejer at stemme dørklokker for at tilbyde en dialog/forklaring på hvordan vi i Alberts Have skal sortere affald fra 1. oktober.