Dagsorden til afdelingsmøde den 19. september

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have:

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 18.30 -20.30 Sted: Herstedlund Skoles kantine

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Alberts Have. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Dagsorden

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg og referent
  3. Nyt fra bestyrelsen
  4. Deltagelse i udvalg og arbejdsdage
  5. Info om forholdene på P-pladsen
  6. Afstemning om vejbump på P-pladsen
  7. Forslag om opsætning af blomsterkasser på sti og fortov, som fartdæmpere
  8. Godkendelse af driftsbudget – gennemgang af det udsendte budgetforslag

7.a Forslag til budgetforøgelse fra John Steen Nielsen AH 6 (vedlagt)

7.b Bestyrelsens budgetforslag (vedlagt)

  1. Status fra områdeudvalget ved Thomas Lollike Christensen/områdeudvalget
  2. Eventuelt

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se dig til mødet.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

(bilag og dagsorden er udsendt til alle beboere via mail)

Referat af afdelingsmøde d. 2. maj

Til stede: 36 boliger, Referent: Sara M. Sjøholm, KAB

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent
Allan Laumann, formand, bød velkommen.
Christian Fries, kundechef, KAB blev valgt som dirigent. Christian præsenterede dagsordenen og konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent
Følgende blev valgt til stemmeudvalget:
Thomas Oppenlænder, Alberts Have nr. 52
Peter Alsted, Alberts Have nr.59
Liselotte Pedersen, Alberts Have nr. 30
Sara M. Sjøholm, kundekonsulent, KAB, blev valgt som referent.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Allan startede med at orientere om, at John Steen Nielsen har valgt alligevel ikke at genopstil-le til bestyrelsen – som angivet i dagsordenen, grundet helbredsmæssige problemer.
Allan gav en status på bestyrelsens arbejde herunder den løbende udskiftning i bestyrelsen samt den mødeaktivitet bestyrelsen har deltaget i, eks.: 12 bestyrelsesmøder, 4 afdelingsmøder, Deltagelse i repræsentantskabsmøder, Møder med KAB, Erfamøder.

Bestyrelsen har arbejdet med etablering af bestyrelsesudvalg. Der er etableret 5 udvalg hhv. Legepladsudvalg, Områdeudvalg, Håndværkerudvalg, Festudvalg samt Skraldeudvalg.

Legepladsudvalg: Udvalget har arbejdet med placering af samt indkøb af legeplads. Der er indkøbt en brugt legeplads, så der kan fås mere legeplads for pengene.

I forhold til legepladsudvalget orienterede Allan om, at Albertslund Kommune netop har orienteret om muligheden for at få en brugsret til det grønne område og derved mulighed for at placere en legeplads på dette areal på trods af tidligere afslag på denne placering.

Områdeudvalg: Områdeudvalget har indkøbt en række maskiner til afdelingen til at rydde sne, slå græs mv. Der er indkøbt for i alt 105.000 kr. Områdeudvalget har også udarbejdet en sneplan, som gælder for næste år. Den nuværende snerydningsaftale med et eksternt firma ophørte marts 2017.

For at sikre overblik over aktiviteter i afdelingen og sikre koordinering mellem de forskellige udvalg har områdeudvalget igangsat et arbejde med at udarbejde et årshjul – så alle ved hvornår der skal gøres de forskellige opgaver.

Håndværkerudvalg: Der er igangsat et arbejde i samarbejde med KAB i forhold til den fremadrettede varetagelse af opgaven med bestilling af håndværkere mv. i afdelingen.

Festudvalget: Festudvalget har stået for at arrangere julefest, fastelavn mm.

Skraldeudvalg: Skraldeudvalget har bl.a. haft fokus på korrekt sortering af affald, da dette ellers giver store ekstra udgifter til afdelingen. Afdelingen har fået et Smiley mærke i forhold til sortering af affald.

Arbejdet i udvalgene har været organiseret ved, at der har været et bestyrelsesmedlem tilknyttet hvert af udvalgene. Fremadrettet foreslås det, at der vælges en formand fra hvert af udvalgene til at koordinere med bestyrelsen. – ex. dialog med kommunen.

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over deltagelse i det fælles arbejde, der viser et generelt stort fremmøde, men at der er nogle der ikke deltager i arbejdet. Det blev præciseret, at alle har en forpligtigelse til at deltage, når man har valgt at bo i en almen bolig + afdeling. Der blev lagt op til en fortsat drøftelse i afdelingen omkring hvordan vi får flest mulige til at deltage og tage ejerskab.

Bestyrelsen kommunikerer pt. på mail eller via afdelingens hjemmeside. Endvidere blev foreslået at bestyrelsen fremadrettet også kan kommunikere via Facebook.

Allan afrundede med at fortælle at det første 1,5 år er gået godt, men at der også er opstået nogle samarbejdsproblemer i bestyrelsen.

Kommentarer:

Der var enkelte kommentarer til beretningen bl.a. fra Marie (AH14), der opfordrede til at komme med input og ideer til hjemmesiden. Samtidig blev givet en opfordring til at melde sig, hvis nogen var interesserede i at være med til at bestyre afdelingens hjemmeside og facebookgruppe.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab

Kristian præsenterede regnskabet, der viser et samlet overskud i alt 4.883.660 kr. Oveskuddet overføres til afdelingens henlæggelseskonto til uforudsete udgifter på byggeriet. Kristian orienterede om de forskellige poster, herunder sammenhængen mellem de faste udgifter som afdelingen har og de udgifter som afdelingen selv har indflydelse på.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af afdelingsmøde – enten regnskabsmøde eller budgetmøde, til foretagelse af valg til afdelingsbestyrelsen

På det stiftende afdelingsmøde i december 2015 besluttede afdelingen at afholde 2 årlige afdelingsmøder, hhv. et regnskabsmøde i foråret og et budgetmøde i efteråret. Når man vælger 2 årlige afdelingsmøder skal det også besluttes på hvilket af de to årlige møder der ønskes at fore-tage valg til afdelingsbestyrelsen.

Det blev besluttet at afholde eventuelle valg på regnskabsmødet i foråret.

6. Mistillidsvotum til næstformand rejst af flertal i bestyrelsen

Allan pointerede indledningsvist at punktet var fremsat af et flertal i bestyrelsen. Mistillids-votummet var fremsat grundet samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen.

Mistillidsvotummet blev sat til afstemning. Afstemningsspørgsmålet lød: Mistillidsvotum til at Betina ikke skal blive siddende i bestyrelsen.

Resultat af afstemning: Ja: 43 stemmer, Nej: 26 stemmer, Blankt: 3 stemmer

Som konsekvens af afstemningen træder Betina Nancy Reese ud af afdelingsbestyrelsen.

7. Indkomne forslag

7.1 Mistillidsvotum til Formand rejst af Betina Nancy Reese

Mistillidsvotummet blev sat til afstemning. Afstemningsspørgsmålet lød: Skal Allan Laumann udtræde af afdelingsbestyrelsen?

Resultat af afstemning: Ja: 24 stemmer, Nej: 42 stemmer, Blankt: 2 stemmer

Som konsekvens af afstemningen fortsætter Allan Laumann som formand for afdelingsbestyrelsen.

7.2 Forslag fra festudvalg om aktivitet i udvalgene

Med forslaget blev det foreslået, at der i festudvalget skal være mindst 8 aktive medlemmer og at man ikke kan sidde som passivt medlem af udvalget.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget.

7.3 Forslag om overdækkede cykelstativer

Der var en drøftelse af forslaget, og da der ikke var noget konkret forslag med tilhørende budget blev der stillet forslag om, at forslaget overdrages til områdeudvalget, der arbejder videre med det.

Der blev efterspurgt en tilkendegivelse af om der var opbakning til forslaget.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget.

7.4 Forslag om fælles klage/reklamation vedr. gulve

Der var en drøftelse af gulvenes kvalitet, herunder hvad minimumsniveauet for et gulvs kvalitet skal være. Christian Fries/KAB tilkendegav, at den enkelte beboer ikke kommer til at hæfte for almindelig slid og ælde, men afdelingen kan komme til at betale for en eventu-el udskiftning af gulve.

Resultat af afstemning: Forslaget blev vedtaget. KAB arbejder videre med en fælles reklamationssag og Sara vender tilbage om den videre proces.

7.5 Forslag om fast belægning på grusstien

Forslagsstillerens motivation for forslaget var, at stien er svær at feje sne på og kan være glat at færdes på om vinteren.

Der var en række kommentarer til forslaget bl.a. at den nuværende belægning er pæn og at en ny belægning kan medføre at flere vil begynde at køre hurtigt på stien. Det blev pointe-ret at der valg af ny belægning er flere forhold man skal være opmærksom på eks. udseen-de, hastighed mv.

Resultat af afstemning: Der var opbakning til at der arbejdes videre med forslaget – og at der her tages hensyn til eventuelle forhold i lokalplan mm.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som følge af Betina Nancy Reeses udtræden af afdelingsbestyrelsen, jf. pkt. 6, skal der vælges 4, i stedet for 3, bestyrelsesmedlemmer. Af disse skal vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode og 1 medlem for en 1-årig periode.

Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen:

Anni Krogsbøll, Alberts Have 36, valgt for 2 år (genvalg)

Peter Alsted, Alberts Have nr. 59, valgt for 2 år

Tonie Jochumsen, Alberts Have nr. 69, valgt for 2 år

Morten S. Nielsen, Alberts Have nr. 13, valgt for 1 år

9. Valg af suppleanter

Følgende blev valgt som suppleanter:

Finn Olsen, Alberts Have nr. 69, valgt for 1 år

Pia Magnussen, Alberts Have nr. 58, valgt for 1 år

10. Eventuelt

Der var en række spørgsmål til konkrete sager, eks. tidshorisont for ekstra dræn mv. I forhold til ekstra dræning er der igangsat en proces med gartneren med henblik på kortlægning af muligheder og finansiering.

 

Håndværkerudvalget informerer

Håndværkerudvalget er behjælpelige med råd og vejledning, vedrørende kontakt til eksterne håndværkere, til udbedring af opståede fejl og svigt (både almindelige og akutte), som ikke hidrører under de enkelte lejemåls vedligeholdelsespligt.

Udvalget kan kontaktes, enten ved at kontakte et af de 2 udvalgsmedlemmer som er tilknyttet hver gård, ved at banke på hos den enkelte, eller ved at kontakte dem telefonisk.

For at forsøge at undgå unødige udgifter, er det kun medlemmer af håndværkerudvalget, i samråd med bestyrelsen, der kan rekvirere eksterne håndværkere. Rekvireres der håndværkere uden om ud-
valget, kan det enkelte lejemål blive pålagt udgiften.

Håndværkerudvalget består af følgende:

Gård 1:
Flemming nr. 7 , Telefon: 20 28 86 17

Jens nr. 22,  Telefon: 31 54 26 05

Gård 2:
Kenth nr. 32, Telefon: 21 49 76 64

Mikael nr. 43, Telefon: 21 43 45 04

Gård 3:
Thomas nr. 52, Telefon: 26 78 78 31

Peter nr. 59, Telefon 20 11 94 39

Arbejdsdag på fællesområderne!

Kære naboer i Alberts Have
Søndag. d. 28. maj kl. 12.00 – 15:00 er det atter tid til at mødes til fælles arbejdsdag.
Vi mødes ved fællesskuret ved gård 3, hvor vi fordeler opgaverne.
Medbring gerne lugejern, rive og/eller løvrive.
NB: Man kan også bidrage med kaffe/the og kage, hvis man ikke kan udføre fysisk arbejde.
Mange hilsner
Områdeudvalget.

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have

Bilag til pkt. 6
Indkaldelse til afdelingsmøde april 2017

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have:
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.30 -20.30 Sted: Herstedlund Skoles kantine

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Alberts Have.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

4. Godkendelse af regnskab

5. Valg af afdelingsmøde – enten regnskabsmøde eller budgetmøde, til foretagelse af valg til afdelingsbe-styrelsen

6. Mistillidsvotum til næstformand – Bilag vedlagt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.1. Efter tur afgår;

– Anni Krogsbøll (Anni modtager genvalg)

– John Steen Nielsen (John modtager genvalg)

– Nana Buttenschøn (Nana ønsker ikke at genopstille)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

9. Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

10. Eventuelt

Dine forslag

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du sende det på mail til bestyrelsen ab5002-6@kab-bolig.dk senest den 18.april 2017.

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Repræsentantskab

Alberts Have er repræsenteret med 1 valgt beboer i repræsentantskabet. Der kan vælges mellem alle afde-lingens myndige lejere. Interesserede kan sende en mail til bestyrelsen inden forårets afdelingsmøde, hvor der også er valg til bestyrelsen. Valg til repræsentantskabet sker på førstkommende konstituerende bestyrel-sesmøde.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Referat af afdelingsmøde Alberts Have d. 13/9 2016

Referat af afdelingsmøde Alberts Have Tirsdag d. 13/9 2016 kl. 18:30 –
Herstedlund Skoles kantine

Tilstede: 42/30 boliger, Sara og Christian fra KAB Referent: Susanne fra bestyrelsen Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Christian fra bestyrelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent Referenter: Susanne fra bestyrelsen. Stemmeudvalg: Nana nr. 43, Thomas nr. 52 og Tonie nr. 69

3. Nyt fra bestyrelsen
Nyt om haver og hegn, bestyrelsen har en igangværende dialog med Albertslund kommune, hvor vi går forsigtigt frem. Indtil videre er det blevet tilkendegivet at en udvidelse af terrassen i baghaverne er tilladt i flg. Lokalplanen. Og at opsætning af grønt trådhegn, i baghaverne indenfor hækken, og under hækkens højde ville kunne accepteres. Mht. opsætning af overdække i forhaven (til barnevogne mv.) Så SKAL der udarbejdes, og godkendes en helhedsplan, dvs. alle 72 lejemål opsætter samme overdækning. Vi arbejder på at få godkendt hegn om udsatte haver, f.eks. ud mod p-pladsen osv. Bestyrelsen har besluttet at gå haverunde for at følge op på om vores regler bliver overholdt. Vi indgår en dialog, med dem der ikke overholder den del af haveregulativet, der stadig er gældende. Bestyrelsen har bedt KAB om at undersøge om de opsatte vejbump er lovlige i forhold til Vejdirektoratets anvisninger. Vi afventer fortsat svar.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på vandlåse, så vandhanerne på vores fællesområder kan aflåses, for at forhindre misbrug. Valg til bestyrelsen foregår på afdelingsmødet i foråret. Der var efterfølgende nogen debat om især dialogen om haveregulativ/lokalplan, beboeren ønskede at vi tog spørgsmålet om det er tilladt at opsætte havelåge i baghaven. Desuden var der et stort ønske at få plantet hækplanter hele vejen om baghaverne.

4. Godkendelse af driftsbudget Sara gennemgik vores første driftsbudget, som efterfølgende blev vedtaget enstemmigt.

5. Forslag om permanent hegn for enden af p-pladsen AH 67 havde stillet forslaget for at undgå gennemkørsel, ønskes en permanent løsning. Dog har vi nu oplevet at knallertkørselen nu foregår på vores gennemgående grussti, og en lille pige var tæt på at blive kørt ned. Der skal derfor undersøges om vi kan opsætte chikaner på stien uden tilladelse fra kommunen. Eller om de skal godkendes (for at overholde lokalplanen). Områdeudvalget undersøger om græsområdet bag p-pladsen mod Tværstien hører til Alberts Have, dette blev enstemmigt vedtaget. Områdeudvalget og skraldeudvalget arbejder videre derudover videre med placeringen af miljøspot til storskrald og haveaffald, som skal placeres for enden af p-pladsen.

6. Eventuelt
Hvad kan man gøre med søen (regnvandsbassinet)? Mange gode forslag. Bestyrelsen tager kontakt KAB, for videre dialog mht. dybde og skråninger.

Flere har observeret katte i området, og der var en udbredt mistanke om at kattene alle bor i Alberts Have. Et flertal af beboerne har på et afdelingsmøde tidligere på året besluttet at katte holdes som inde-katte.

Bestyrelsen indskærper at husordenen (og husdyrtillægget) bliver overholdt. Fællesområderne er endnu ikke frigivet, der kan derfor ikke ændres på beplantningen af disse endnu. Der er i øjeblikket sået enggræs, dette anses af nogen som ukrudt. Senere på efteråret vil gartnerne udskifte de døde hækplanter og buske, både på fællesområderne og i de enkelte haver.

7. Affaldssortering
Skraldeudvalget/Agendacenteret Christian (bestyrelsen) kunne fortælle at det er muligt at vælge individuelt i forhold til hvilke sorteringscontainere man har brug for til at sortere restog madaffald. Agendacenteret anbefaler dog at man starter ud med standardstørrelse, og ser hvad behovet er. Skraldeudvalget havde inviteret Stine fra Agendacenteret, til at deltage på afdelingsmødet, for at fortælle om den nye affaldsordning, hvorfor og hvordan. Alle har nu modtaget containere, brochurer, klistermærker med billeder af sorteringsfraktionerne, en lille biospand, majsposer og kasse til farligt affald. Vognmandsfirmaet uddelte selv materialet. Bestyrelsen og skraldeudvalget overvejer at stemme dørklokker for at tilbyde en dialog/forklaring på hvordan vi i Alberts Have skal sortere affald fra 1. oktober.

Vask bilen på tanken!

En af vores medbeboere har spurgt Albertslund Kommune, om det var tilladt at vaske bil på P-pladsen. Det er det IKKE.

Han har modtaget nedenstående svar, som vi i bestyrelsen hermed videreformidler:
I Albertslund Kommune har vi separatkloakeret – det betyder at regnvand og spildevand løber i hvert sit kloaksystem. Regnvandet ledes gennem vores reakreative områder før det ledes urenset ud i Køge Bugt, mens spildevandet renses på BIOFOS Avedøre.
 
Alle de riste der er ved Alberts Have, løber til regnvandssystemet.
 
Det er ikke tilladt at vaske biler nogen steder i Albertslund, medmindre der er etableret en godkendt vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilknyttet spildevandssystemet. Der er nogle virksomheder i kommunen, som har det – bl.a. alle vaskehallerne på tankstationerne.
 
Du skal derfor køre hen til en tankstation for at vaske din bil.
Bestyrelsen opfordrer til at alle overholder dette

Referat fra bestyrelsesmøde – nyt om hegn og haver – beløb til legeplads m.m.

Kære Alle beboere

Så er vi i gang igen efter sommerferien.

Vi gør klar til afdelingsmødet den 13. september 2016 kl. 18.30 på Herstedlund skole (der hvor vi plejer at mødes). Husk at forslag, der ønskes behandlet på dette møde, skal sendes til bestyrelsen senest den 2. september.

God læselyst

Mange hilsner

Bestyrelsen


Referat af bestyrelsesmøde afd. Alberts Have i nr. 41, tirsdag d. 16/8 2016

Tilstede: Allan, Anni, John, Betina, Christian, Sara KAB, Christian KAB og Susanne

Fraværende: Ayoe
Dagsorden:

1. Dialog med kommunen vedr. hegn – direkte adspurgt hvad kommunen kunne acceptere svarede de at trådhegn der er grønt og ikke er højere end hækken, ville kunne ”godkendes”. Bestyrelsen har påpeget at hækken om nogle baghaver er blandet, bøg og – ribs/stikkelsbær/nøddebuske/paradisæbler, KAB’s jurister har alligevel vurderet at denne allerede opsatte hæk er ensartet, som beskrevet i lokalplanen, da det er den samme hæk der er om den enkelte baghave. Bestyrelsen har også påpeget at der mangler hæk for enden af alle baghaver. KAB har undersøgt priserne for at etablere færdighæk i bøg om alle baghaver og mener på baggrund af juristernes tolkning af lokalplanen at udskiftning af og etablering af hæk for enden af alle haver, ville skulle betales af beboerne (eller Alberts Haves budget) selv betale, bestyrelsen er ikke enig hvem der afholder disse udgifter.

Kommunen har godkendt en udvidelse terrassen i baghaven.

Fortsat dialog med Albertslund Kommune, om baghave hegn, da KAB’s jurister ikke mener vi har en sikker sag.

Gennemgang af budget – incl. forklaringer, KAB har afsat 225.000 kr. til legeplads og 50.000 kr. til storskraldsskur fra overskuddet af byggesagen. Budgettet bliver præsenteret og gennemgået for beboerne på afdelingsmødet den 13/9 – hvor også både Sara og Christian fra KAB vil være til stede.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde – godkendt

3. Info fra formanden – Morelgården har henvendt sig, for at aftale nedtagning af hegnet mellem vores bebyggelser. De tilbyder at betale for halvdelen. Bestyrelsen vælger at takke for tilbuddet, men mener vi har andre mere presserende udgifter at tage os af først. – Allan svarer Morelgården. Bolignet Aarhus vil gerne lave et overslag på flytning af TV-skabe fra have i nr. 54, Betina kontakter Bolignet Aarhus vedr. dette.

4. Sager til drøftelse og beslutning:

A. Roller i bestyrelsen / den daglige drift – Allan og Susanne aftaler håndteringen af bestyrelsens mail, hverken Allan eller Susanne besvarer henvendelser uden at have vendt det med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Facebook (FB) – overvejelser om vi skal agere på FB, intet blev besluttet – usikkerhed om kassererrollen, fortsætter Ayoe? – vi opretter et oversigtskema til løbende sager (Christian og Susanne laver dette).

B. Gennemgang af udsendt budget – blev behandlet under pkt. 1

C. Egen varetagelse af opgaver i afdelingen/serviceaftaler – fremadrettet skal Alberts Have selv tage sig af serviceaftaler og lign. Områdeudvalget skal involveres i om de kan overtage nogle af opgaverne – f.eks. har vi betalt for at gartnerne har vandet fællesområderne (en udgift på i alt kr. 166.000).

D. Status på udvalgene – områdeudvalg holder møde indenfor 14 dage, håndværkerudvalget bliver indkaldt hurtigst muligt – festudvalg møde snarest – skraldeudvalget holder møde igen den 18.08 – legepladsudvalget er nu selvkørende. Håndværkerudvalget skal se på vores vandtryk og manglende afdækning ved nr. 56 udvendig mellem etagerne.

E. Bestyrelsesmedlemmernes rolle i udvalgene – Bestyrelsesmedlemmerne har udelukkende en støttende rolle, udvalgene skal selv have ejerskab på arbejdet og beslutninger. Bestyrelsen går snarest en haverunde/ markvandring, for at følge op på om haveregulativet overholdes.

F. Dialog med Albertslund kommune vedr. udvidelse af terrasse og opsætning af hegn – blev behandlet under pkt. 1

G. Status på etablering af nyt skraldesystem – afventer mødet 18.08. Men byggeaffaldscontaineren bliver hurtigst muligt fjernet, da tømningerne af denne allerede har kostet langt over det budgetteret. Bestyrelsen opfordrer i stedet beboerne til at hjælpe hinanden med at køre storskrald på genbrugspladsen. (se adressen i husordenen).

H. Besøg på Vestforbrænding – 4 personer fra 2 husnr. er tilmeldt

I. Nuværende vejbump – Christian sender mail til Sara vedr. lovlighed af nuværende vejbump

J. Adgang til fællesskur – vi afventer stadig at Scandibyg afleverer nøglen

K. Udskiftning af hængelåse i de enkelte private skure/proces – Betina kontakter Scandibyg for at aftale den nærmere proces.

L. Lås på vandhaner på fællesområder – John kontakter AH 4, om en lås på fælleshanerne er mulig

M. Flagstænger (3 stk) – AH er af AKB Albertslund blevet tilbudt 3 flagstænger incl. opsætning, i gave. Bestyrelsen har takket ja – områdeudvalget beslutter hvor.

N. Input til næste nyhedsbrev – Allan sender ud snarest

O. Planlægning, Dato, Sted, opgaver og dagsorden for det kommende afdelingsmøde – Allan følger op på lokale, men indkaldelse SKAL ud senest 16/8.

P. Nuværende fejl og mangelsager, Revnede ruder, solgardiner og hække m.m. – vi følger løbende op på disse.

Q. Kommende 1 års gennemgang / proces – skema udsendes i løbet af denne uge – registreringer færdige til oktober

R. Hæk der ønskes flyttet – besvares af KAB

S. Oplæg til vedtægter/forretningsorden – AH kan ikke lave sine egne vedtægter, det er AKB Albertslunds vedtægter der er gældende også for AH. Derfor skal der udarbejdes en forretningsorden.

4. Eventuelt – intet

5. Pkt. til næste mødes dagsorden – intet

Vigtig information til alle beboere

Kære alle beboere i Alberts Have

Sara har været i dialog med juristerne i KAB og juristernes klare anbefaling er, at forslaget om udvidelse af terrasserne også skal afklares med kommunen såvel som opsætning af overdække til cykler mv.

Bestyrelsen anbefaler derfor IKKE at foretage en terrasseudvidelse, etablere overdækning eller lign. før vi ha drøftet forholdene med kommunen.

Med venlig hilsen

Allan Laumann

Formand for afdelingsbestyrelsen

Alberts Have

Forårsoprydning!

Hej Alle Beboere

På afdelingsmødet blev det enstemmigt vedtaget, at vi skulle rydde op på vores fællesområder.

Derfor indbydes I nu til at bruge et par timer i fællesskab søndag den 22/5 2016 kl. 10:00 – 12:00

Vi mødes på P-pladsen ved gård 2 (containeren).

Vi håber at se mange af jer.

Mange hilsner

Bestyrelsen