Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have

Bilag til pkt. 6
Indkaldelse til afdelingsmøde april 2017

Indkaldelse til afdelingsmøde i Alberts Have:
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.30 -20.30 Sted: Herstedlund Skoles kantine

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Alberts Have.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

4. Godkendelse af regnskab

5. Valg af afdelingsmøde – enten regnskabsmøde eller budgetmøde, til foretagelse af valg til afdelingsbe-styrelsen

6. Mistillidsvotum til næstformand – Bilag vedlagt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.1. Efter tur afgår;

– Anni Krogsbøll (Anni modtager genvalg)

– John Steen Nielsen (John modtager genvalg)

– Nana Buttenschøn (Nana ønsker ikke at genopstille)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

9. Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

10. Eventuelt

Dine forslag

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du sende det på mail til bestyrelsen ab5002-6@kab-bolig.dk senest den 18.april 2017.

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Repræsentantskab

Alberts Have er repræsenteret med 1 valgt beboer i repræsentantskabet. Der kan vælges mellem alle afde-lingens myndige lejere. Interesserede kan sende en mail til bestyrelsen inden forårets afdelingsmøde, hvor der også er valg til bestyrelsen. Valg til repræsentantskabet sker på førstkommende konstituerende bestyrel-sesmøde.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Referat af afdelingsmøde Alberts Have d. 13/9 2016

Referat af afdelingsmøde Alberts Have Tirsdag d. 13/9 2016 kl. 18:30 –
Herstedlund Skoles kantine

Tilstede: 42/30 boliger, Sara og Christian fra KAB Referent: Susanne fra bestyrelsen Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Christian fra bestyrelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent Referenter: Susanne fra bestyrelsen. Stemmeudvalg: Nana nr. 43, Thomas nr. 52 og Tonie nr. 69

3. Nyt fra bestyrelsen
Nyt om haver og hegn, bestyrelsen har en igangværende dialog med Albertslund kommune, hvor vi går forsigtigt frem. Indtil videre er det blevet tilkendegivet at en udvidelse af terrassen i baghaverne er tilladt i flg. Lokalplanen. Og at opsætning af grønt trådhegn, i baghaverne indenfor hækken, og under hækkens højde ville kunne accepteres. Mht. opsætning af overdække i forhaven (til barnevogne mv.) Så SKAL der udarbejdes, og godkendes en helhedsplan, dvs. alle 72 lejemål opsætter samme overdækning. Vi arbejder på at få godkendt hegn om udsatte haver, f.eks. ud mod p-pladsen osv. Bestyrelsen har besluttet at gå haverunde for at følge op på om vores regler bliver overholdt. Vi indgår en dialog, med dem der ikke overholder den del af haveregulativet, der stadig er gældende. Bestyrelsen har bedt KAB om at undersøge om de opsatte vejbump er lovlige i forhold til Vejdirektoratets anvisninger. Vi afventer fortsat svar.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på vandlåse, så vandhanerne på vores fællesområder kan aflåses, for at forhindre misbrug. Valg til bestyrelsen foregår på afdelingsmødet i foråret. Der var efterfølgende nogen debat om især dialogen om haveregulativ/lokalplan, beboeren ønskede at vi tog spørgsmålet om det er tilladt at opsætte havelåge i baghaven. Desuden var der et stort ønske at få plantet hækplanter hele vejen om baghaverne.

4. Godkendelse af driftsbudget Sara gennemgik vores første driftsbudget, som efterfølgende blev vedtaget enstemmigt.

5. Forslag om permanent hegn for enden af p-pladsen AH 67 havde stillet forslaget for at undgå gennemkørsel, ønskes en permanent løsning. Dog har vi nu oplevet at knallertkørselen nu foregår på vores gennemgående grussti, og en lille pige var tæt på at blive kørt ned. Der skal derfor undersøges om vi kan opsætte chikaner på stien uden tilladelse fra kommunen. Eller om de skal godkendes (for at overholde lokalplanen). Områdeudvalget undersøger om græsområdet bag p-pladsen mod Tværstien hører til Alberts Have, dette blev enstemmigt vedtaget. Områdeudvalget og skraldeudvalget arbejder videre derudover videre med placeringen af miljøspot til storskrald og haveaffald, som skal placeres for enden af p-pladsen.

6. Eventuelt
Hvad kan man gøre med søen (regnvandsbassinet)? Mange gode forslag. Bestyrelsen tager kontakt KAB, for videre dialog mht. dybde og skråninger.

Flere har observeret katte i området, og der var en udbredt mistanke om at kattene alle bor i Alberts Have. Et flertal af beboerne har på et afdelingsmøde tidligere på året besluttet at katte holdes som inde-katte.

Bestyrelsen indskærper at husordenen (og husdyrtillægget) bliver overholdt. Fællesområderne er endnu ikke frigivet, der kan derfor ikke ændres på beplantningen af disse endnu. Der er i øjeblikket sået enggræs, dette anses af nogen som ukrudt. Senere på efteråret vil gartnerne udskifte de døde hækplanter og buske, både på fællesområderne og i de enkelte haver.

7. Affaldssortering
Skraldeudvalget/Agendacenteret Christian (bestyrelsen) kunne fortælle at det er muligt at vælge individuelt i forhold til hvilke sorteringscontainere man har brug for til at sortere restog madaffald. Agendacenteret anbefaler dog at man starter ud med standardstørrelse, og ser hvad behovet er. Skraldeudvalget havde inviteret Stine fra Agendacenteret, til at deltage på afdelingsmødet, for at fortælle om den nye affaldsordning, hvorfor og hvordan. Alle har nu modtaget containere, brochurer, klistermærker med billeder af sorteringsfraktionerne, en lille biospand, majsposer og kasse til farligt affald. Vognmandsfirmaet uddelte selv materialet. Bestyrelsen og skraldeudvalget overvejer at stemme dørklokker for at tilbyde en dialog/forklaring på hvordan vi i Alberts Have skal sortere affald fra 1. oktober.

Vask bilen på tanken!

En af vores medbeboere har spurgt Albertslund Kommune, om det var tilladt at vaske bil på P-pladsen. Det er det IKKE.

Han har modtaget nedenstående svar, som vi i bestyrelsen hermed videreformidler:
I Albertslund Kommune har vi separatkloakeret – det betyder at regnvand og spildevand løber i hvert sit kloaksystem. Regnvandet ledes gennem vores reakreative områder før det ledes urenset ud i Køge Bugt, mens spildevandet renses på BIOFOS Avedøre.
 
Alle de riste der er ved Alberts Have, løber til regnvandssystemet.
 
Det er ikke tilladt at vaske biler nogen steder i Albertslund, medmindre der er etableret en godkendt vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilknyttet spildevandssystemet. Der er nogle virksomheder i kommunen, som har det – bl.a. alle vaskehallerne på tankstationerne.
 
Du skal derfor køre hen til en tankstation for at vaske din bil.
Bestyrelsen opfordrer til at alle overholder dette

Referat fra bestyrelsesmøde – nyt om hegn og haver – beløb til legeplads m.m.

Kære Alle beboere

Så er vi i gang igen efter sommerferien.

Vi gør klar til afdelingsmødet den 13. september 2016 kl. 18.30 på Herstedlund skole (der hvor vi plejer at mødes). Husk at forslag, der ønskes behandlet på dette møde, skal sendes til bestyrelsen senest den 2. september.

God læselyst

Mange hilsner

Bestyrelsen


Referat af bestyrelsesmøde afd. Alberts Have i nr. 41, tirsdag d. 16/8 2016

Tilstede: Allan, Anni, John, Betina, Christian, Sara KAB, Christian KAB og Susanne

Fraværende: Ayoe
Dagsorden:

1. Dialog med kommunen vedr. hegn – direkte adspurgt hvad kommunen kunne acceptere svarede de at trådhegn der er grønt og ikke er højere end hækken, ville kunne ”godkendes”. Bestyrelsen har påpeget at hækken om nogle baghaver er blandet, bøg og – ribs/stikkelsbær/nøddebuske/paradisæbler, KAB’s jurister har alligevel vurderet at denne allerede opsatte hæk er ensartet, som beskrevet i lokalplanen, da det er den samme hæk der er om den enkelte baghave. Bestyrelsen har også påpeget at der mangler hæk for enden af alle baghaver. KAB har undersøgt priserne for at etablere færdighæk i bøg om alle baghaver og mener på baggrund af juristernes tolkning af lokalplanen at udskiftning af og etablering af hæk for enden af alle haver, ville skulle betales af beboerne (eller Alberts Haves budget) selv betale, bestyrelsen er ikke enig hvem der afholder disse udgifter.

Kommunen har godkendt en udvidelse terrassen i baghaven.

Fortsat dialog med Albertslund Kommune, om baghave hegn, da KAB’s jurister ikke mener vi har en sikker sag.

Gennemgang af budget – incl. forklaringer, KAB har afsat 225.000 kr. til legeplads og 50.000 kr. til storskraldsskur fra overskuddet af byggesagen. Budgettet bliver præsenteret og gennemgået for beboerne på afdelingsmødet den 13/9 – hvor også både Sara og Christian fra KAB vil være til stede.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde – godkendt

3. Info fra formanden – Morelgården har henvendt sig, for at aftale nedtagning af hegnet mellem vores bebyggelser. De tilbyder at betale for halvdelen. Bestyrelsen vælger at takke for tilbuddet, men mener vi har andre mere presserende udgifter at tage os af først. – Allan svarer Morelgården. Bolignet Aarhus vil gerne lave et overslag på flytning af TV-skabe fra have i nr. 54, Betina kontakter Bolignet Aarhus vedr. dette.

4. Sager til drøftelse og beslutning:

A. Roller i bestyrelsen / den daglige drift – Allan og Susanne aftaler håndteringen af bestyrelsens mail, hverken Allan eller Susanne besvarer henvendelser uden at have vendt det med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Facebook (FB) – overvejelser om vi skal agere på FB, intet blev besluttet – usikkerhed om kassererrollen, fortsætter Ayoe? – vi opretter et oversigtskema til løbende sager (Christian og Susanne laver dette).

B. Gennemgang af udsendt budget – blev behandlet under pkt. 1

C. Egen varetagelse af opgaver i afdelingen/serviceaftaler – fremadrettet skal Alberts Have selv tage sig af serviceaftaler og lign. Områdeudvalget skal involveres i om de kan overtage nogle af opgaverne – f.eks. har vi betalt for at gartnerne har vandet fællesområderne (en udgift på i alt kr. 166.000).

D. Status på udvalgene – områdeudvalg holder møde indenfor 14 dage, håndværkerudvalget bliver indkaldt hurtigst muligt – festudvalg møde snarest – skraldeudvalget holder møde igen den 18.08 – legepladsudvalget er nu selvkørende. Håndværkerudvalget skal se på vores vandtryk og manglende afdækning ved nr. 56 udvendig mellem etagerne.

E. Bestyrelsesmedlemmernes rolle i udvalgene – Bestyrelsesmedlemmerne har udelukkende en støttende rolle, udvalgene skal selv have ejerskab på arbejdet og beslutninger. Bestyrelsen går snarest en haverunde/ markvandring, for at følge op på om haveregulativet overholdes.

F. Dialog med Albertslund kommune vedr. udvidelse af terrasse og opsætning af hegn – blev behandlet under pkt. 1

G. Status på etablering af nyt skraldesystem – afventer mødet 18.08. Men byggeaffaldscontaineren bliver hurtigst muligt fjernet, da tømningerne af denne allerede har kostet langt over det budgetteret. Bestyrelsen opfordrer i stedet beboerne til at hjælpe hinanden med at køre storskrald på genbrugspladsen. (se adressen i husordenen).

H. Besøg på Vestforbrænding – 4 personer fra 2 husnr. er tilmeldt

I. Nuværende vejbump – Christian sender mail til Sara vedr. lovlighed af nuværende vejbump

J. Adgang til fællesskur – vi afventer stadig at Scandibyg afleverer nøglen

K. Udskiftning af hængelåse i de enkelte private skure/proces – Betina kontakter Scandibyg for at aftale den nærmere proces.

L. Lås på vandhaner på fællesområder – John kontakter AH 4, om en lås på fælleshanerne er mulig

M. Flagstænger (3 stk) – AH er af AKB Albertslund blevet tilbudt 3 flagstænger incl. opsætning, i gave. Bestyrelsen har takket ja – områdeudvalget beslutter hvor.

N. Input til næste nyhedsbrev – Allan sender ud snarest

O. Planlægning, Dato, Sted, opgaver og dagsorden for det kommende afdelingsmøde – Allan følger op på lokale, men indkaldelse SKAL ud senest 16/8.

P. Nuværende fejl og mangelsager, Revnede ruder, solgardiner og hække m.m. – vi følger løbende op på disse.

Q. Kommende 1 års gennemgang / proces – skema udsendes i løbet af denne uge – registreringer færdige til oktober

R. Hæk der ønskes flyttet – besvares af KAB

S. Oplæg til vedtægter/forretningsorden – AH kan ikke lave sine egne vedtægter, det er AKB Albertslunds vedtægter der er gældende også for AH. Derfor skal der udarbejdes en forretningsorden.

4. Eventuelt – intet

5. Pkt. til næste mødes dagsorden – intet

Vigtig information til alle beboere

Kære alle beboere i Alberts Have

Sara har været i dialog med juristerne i KAB og juristernes klare anbefaling er, at forslaget om udvidelse af terrasserne også skal afklares med kommunen såvel som opsætning af overdække til cykler mv.

Bestyrelsen anbefaler derfor IKKE at foretage en terrasseudvidelse, etablere overdækning eller lign. før vi ha drøftet forholdene med kommunen.

Med venlig hilsen

Allan Laumann

Formand for afdelingsbestyrelsen

Alberts Have

Forårsoprydning!

Hej Alle Beboere

På afdelingsmødet blev det enstemmigt vedtaget, at vi skulle rydde op på vores fællesområder.

Derfor indbydes I nu til at bruge et par timer i fællesskab søndag den 22/5 2016 kl. 10:00 – 12:00

Vi mødes på P-pladsen ved gård 2 (containeren).

Vi håber at se mange af jer.

Mange hilsner

Bestyrelsen

NU er det tid – tilmelding til arbejdsudvalgene!

Hej Alle beboere.

Tak til alle jer der mødte frem i onsdags, som lovet på mødet udsender vi nu en “tilmeldingsmail”, så du kan tilmelde dig det arbejdsudvalg, som du brænder for.
Følgende arbejdsudvalg blev vedtaget på afdelingsmødet:
1. Områdeudvalg – står for pasningen af fællesområderne (både sommer og vinter)
Arbejdsopgaver: planlægning af ren- og vedligeholdelse (herunder snerydning) af alle fællesområder (stier, p-plads og grønne områder), f.eks. turnusordning hos alle beboere. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet. (arbejder tæt sammen med legepladsudvalget)
2. Skraldeudvalg – står for vedligeholdelse af affaldsøerne
Arbejdsopgaver: planlægning af turnusordning for vedligeholdelse af fælles affaldsøer og storskraldsrum. Der vælges en talsmand for udvalget, som er  bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet.
3. Legepladsudvalg – står for opførelse af legeplads/boldbane m.v.
Arbejdsopgaver: planlægning og indhentning af tilbud om oprettelse af legepladser og andre aktive/rekreative muligheder for beboerne i AH. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet. (arbejder tæt sammen med områdeudvalget).
4. Festudvalg – arrangere fester, som f.eks. fastelavnsfest, sommerfest, julefest m.v.
Arbejdsopgaver: Arrangere forskellige fællesfester/sammenkomster, f.eks. Fastelavn, sommerfest og julesammenkomst. Der vælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet.
5. Håndværkerudvalg – afhjælper ved småfejl – eller anbefaler tilkaldelse af håndværker
Arbejdsopgaver: Yder hjælp til selvhjælp! Lettere fejlfinding – afhjælpe beboerne med lettere opgaver. Kan evt. identificere om der skal rekvireres en betalt håndværker. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. Bestyrelsen godkender og tilkalder evt. håndværker.
Du tilmelder dig ved at besvare den mail bestyrelsen udsendte d. 23. april, skriv i emnefeltet hvilket udvalg du ønsker at tilmelde dig OG HUSK at skrive navn og husnummer i mailen.
Frist for tilmelding er onsdag den 4. maj 2016. Alle der har tilmeldt sig indenfor fristen, indkaldes herefter til infomøde med bestyrelsen, vedr. arbejdsudvalget.
Der kræves ingen særlige evner for at kunne tilmelde sig udvalgene nr. 1 – 4. Men til håndværkerudvalget, nr. 5, er uddannede håndværkere eller “gør-det-selv”-m/k’ere at foretrække, da du skal kunne yde hjælp til selvhjælp til de øvrige beboere.

Mange hilsner

Bestyrelsen 🙂

Indkaldelse til afdelingsmøde d. 20. april

Kære alle beboere

Så er det allerede tid til at indkalde til nyt afdelingsmøde.

Denne gang skal vi have besluttet vores husorden, haveregulativ, regler om husdyrhold og diverse arbejdsudvalg.

Bestyrelsens forslag til husorden, haveregulativ og tillæg til husorden om husdyrhold er vedlagt indkaldelsen.

Vi håber at se mange af jer.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Alberts Have

Haveregulativ – udkast
Husdyrhold – 2 dyr frit valg under udarbejdelse
Indkaldelse til afdelingsmøde 200416
Ny husorden – udkast

Mødet foregår d. 20. april kl. 18.30-21.30 i Herstedlund Skoles Kantine

Ekstraordinært afdelingsmøde

Hej Alle,

Der er desværre sket det, at det først udmeldte lokale (kantine på Herstedvester Skole) alligevel ikke var ledigt den 8. marts 2016.

Derfor har vi fundet et nyt sted at holde vores møde.

Vi mødes fortsat den 8. marts 2016 kl. 18:30 – 21:00 nu på Herstedlund Skoles Kantine.

Vi beklager ulejligheden.

Afdelingsbestyrelsen i Alberts Have

Se mere om mødet under fanen: Alberts Have – Bestyrelse.

Opdatering af hjemmeside

Hej alle

Jeg har nu opdateret hjemmesiden, så der kommer til at ligge referater og udmeldinger fra bestyrelsen. Det må siges at være det vigtigste lige nu. Hvis I har holdninger til hvad der skal ligge her på siden eller indlæg i nogle af kategorierne, så sig til – jeg uploader og redigerer gerne.

Jeg kan kontaktes på ulletved@gmail.com – og naturligvis i nr. 14 🙂

Mange hilsner
Marie